Bestuurlijke inleiding 2018

Met genoegen presenteren wij u de vierde jaarrekening van de collegeperiode 2015 – 2019. Het jaar 2018 was het laatste volledige jaar van dit college. Hierin hebben wij doorgebouwd op de basis die in de eerste collegejaren gelegd is.

Onze regio is een open economie die profiteert van gunstige ontwikkelingen op de wereldmarkt. De Zuid-Hollandse economische groei bedroeg in 2018 2,9 %. Daarmee groeien wij sneller dan het nationaal gemiddelde van 2,5%. Een gezonde economie is belangrijk om te kunnen investeren in de toekomst. Daar hebben wij in 2018 volop op ingezet. Wij hebben geïnvesteerd in een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, de best bereikbare provincie, een nieuwe economie, energievernieuwing, een levendige meerkernige metropool en in slagvaardig en transparant bestuur.

Medeoverheden en maatschappelijke partners kijken naar de provincie als regisseur van de transities. In het klimaatakkoord van Parijs, het Nationale Grondstoffenakkoord, het Deltaprogramma en het Nationale Klimaatakkoord (KEA) staan ambitieuze doelen voor de verlaging van emissies, de verduurzaming van ons energiesysteem, de beperking van het primaire grondstoffengebruik en de klimaatbestendigheid van onze ruimtelijke inrichting. Aan die maatschappelijke opgaves hebben wij in 2018 volop gewerkt. Zuid-Holland is slimmer en schoner geworden. En dus sterker. Enkele van de mooiste resultaten uit 2018 lichten wij graag nader toe.