Slimmer, schoner, sterker:
dat doen wij samen

Resultaten 2018

Bestuurlijke inleiding 2018

Resultaten 2018

Bestuurlijke inleiding 2018

Resultaten 2018

Met genoegen presenteren wij u de vierde jaarrekening van de collegeperiode 2015 – 2019. Het jaar 2018 was het laatste volledige jaar van dit college. Hierin hebben wij doorgebouwd op de basis die in de eerste collegejaren gelegd is.

Onze regio is een open economie die profiteert van gunstige ontwikkelingen op de wereldmarkt. De Zuid-Hollandse economische groei bedroeg in 2018 2,9 %. Daarmee groeien wij sneller dan het nationaal gemiddelde van 2,5%. Een gezonde economie is belangrijk om te kunnen investeren in de toekomst. Daar hebben wij in 2018 volop op ingezet. Wij hebben geïnvesteerd in een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, de best bereikbare provincie, een nieuwe economie, energievernieuwing, een levendige meerkernige metropool en in slagvaardig en transparant bestuur.

Medeoverheden en maatschappelijke partners kijken naar de provincie als regisseur van de transities. In het klimaatakkoord van Parijs, het Nationale Grondstoffenakkoord, het Deltaprogramma en het Nationale Klimaatakkoord (KEA) staan ambitieuze doelen voor de verlaging van emissies, de verduurzaming van ons energiesysteem, de beperking van het primaire grondstoffengebruik en de klimaatbestendigheid van onze ruimtelijke inrichting. Aan die maatschappelijke opgaves hebben wij in 2018 volop gewerkt. Zuid-Holland is slimmer en schoner geworden. En dus sterker. Enkele van de mooiste resultaten uit 2018 lichten wij graag nader toe.

Slimmer, schoner, sterker:
dat doen wij samen

Resultaten 2018

Dit is de laatste jaarrekening die dit college presenteert. In De Terugblik hebben wij reeds op een rij gezet wat de belangrijkste resultaten van deze collegeperiode zijn.

In De Terugblik hebben wij reeds op een rij gezet wat de belangrijkste resultaten van deze collegeperiode zijn. De mijlpalen in deze Jaarrekening 2018 beschouwen wij als een mooie aanvulling daarop. Ze illustreren ons streven de uitgestoken hand te bieden aan onze partners. Telkens er op gericht om Zuid-Holland tot een mooiere plek te maken om te wonen, werken, recreëren en ondernemen. Zo maken we onze regio slimmer, schoner en dus sterker. En dat doen wij samen.

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
April 2019

Financiën

Lasten &
Investeringen

Resultaten 2018

Wat heeft de provincie financieel gepresteerd?

De provincie is goed op stoom met investeren en realiseren van de plannen uit het coalitieakkoord 2015-2019 en heeft over het boekjaar 2018 een voordelig rekening resultaat behaald van 12,9 miljoen euro. In 2018 is door de provincie met 272 miljoen euro fors geïnvesteerd in de ambities voor een schoner, sterker en slimmer Zuid-Holland. De accountant heeft de controle over 2018 afgerond en heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

1a) Lasten

De provincie heeft in 2018 €619 mln aan lasten gemaakt om de gewenste doelen en taken te realiseren.

figuur 1a

Lasten 2018 (x mln €)

1b) Investeringen

De provincie heeft in 2018 €272 mln uitgegeven aan investeringsprojecten.

figuur 1b

Totaal uitgaven investeringen
(x mln €)

Financiën

Baten &
Rekenresultaat

Resultaten 2018

2a) Baten

De provincie heeft in 2018 € 705 mln aan baten ontvangen. In bijgaand cirkeldiagram zijn de grootste batenposten opgenomen.

2b) Investeringsbijdragen

De provincie heeft in 2018 €130 mln aan investeringsbijdragen verantwoord. Dit dient in samenhang te worden bekeken met de uitgaven aan investeringen die bij 1b) zijn benoemd

figuur 2b

Baten 2018 (mln €)

Rekeningresultaat

Het rekeningresultaat over 2018 bedraagt € 12,9 mln positief. Het rekeningresultaat is het afgelopen jaar sterk gedaald. Dit kan mede het gevolg zijn van verbetering van het voorspellend vermogen.

figuur 2c

Rekeningresultaat
(x mln €)

Financiën

Voorspellend vermogen &
Realisatiekracht

Resultaten 2018

Voorspellend vermogen

Het voorspellend vermogen is de afgelopen 2 jaar verbeterd. De Jaarrekening 2018 laat een realisatieniveau zien van 94% van het bij Najaarsnota 2018 bestuurlijk bijgestelde budget. In 2016 zat het uitputtingsniveau op 90%, en in 2017 op 91%. Hiermee is het voorspellend vermogen in 2018 aanzienlijk beter dan de afgelopen jaren, maar nog onder de eigen doelstelling van minimaal 95%.

Realisatiekracht

In bijgaande figuur opgenomen met daarin de lasten in de exploitatie en de uitgaven aan de investeringsprojecten om zo een beeld te krijgen van onze realisatiekracht van de afgelopen jaren.

figuur 2a

Realisatie
(x mln €)

Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

Resultaten 2018

Midden in het Haringvliet is door het Wereld Natuur Fonds het eiland Bliek gebouwd. Een eiland speciaal voor vogels om te kunnen broeden en voor vissen.jpg

Bliek, een nieuw eiland leefruimte voor vogels en vissen

Het Haringvliet is een nieuw eiland rijker: Bliek, wat ‘jonge haring’ betekent. Het nieuwe eiland biedt leefruimte aan vogels en vissen. Voor het eerst sinds de permanente afsluiting in 1970 zijn de Haringvlietsluizen bij de Zuid-Hollandse eilanden op een kier gegaan. Hierdoor ontstaat er voor trekvissen weer een route tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee.

Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

Resultaten 2018

In duingebied Meijendel vind je verschillende wandelroutes waar je de mooie natuur kan bewonderen.

Nieuwe groengebieden 650 km Wandelgebied biesbosch

Zuid-Holland wordt nieuwe groengebieden rijker. Zo is gewerkt aan nieuwe recreatiegebieden in de Nieuwe Dordtse Biesbosch en de Nieuwe Driemanspolder. Verder is het provinciaal wandelroutenetwerk uitgebreid met circa 650 km in de regio’s Leiden, Hoeksche Waard en Rotterdam Zuid. Hiermee is een provinciedekkend wandelroutenetwerk ontstaan.

Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

Resultaten 2018

De Brouwersdam sluit het Brouwershavense Gat af. Door deze afsluiting ontstond het Grevelingenmeer.jpg

Het getij terug in Grevelingen: waterdoorlaat in Brouwersdam

Terugbrengen van het getij in de Grevelingen is een stap dichterbij gekomen. Dankzij extra geld van het Rijk konden wij een verkenning starten naar een waterdoorlaat in de Brouwersdam [link]. We onderzoeken verschillende varianten, waaronder opties met een getijdencentrale. De doorlaat en het getij zijn noodzakelijk om natuur en waterkwaliteit te verbeteren. Dat is goed nieuws voor de onderwaternatuur, (water)recreatie, toerisme, visserij en de regionale economie.

Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

Resultaten 2018

Als provincie houden we ons bezig met verbetering van de luchtkwaliteit. De uitstoot door fabrieken.

Netwerk van Voedselfamilies is verder versterkt

Het netwerk van Voedselfamilies is verder versterkt. In dit netwerk werken wij samen met voedselmakers aan duurzame en innovatieve landbouw. Een bijzondere bijeenkomst was de Oogstdag op het Provinciehuis. Hier werd onder andere een manifest gepresenteerd over de toekomst van het landbouwysteem in Zuid-Holland.

Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

Resultaten 2018

Strijd voor betere luchtkwaliteit

Wij hebben ons onverminderd ingezet voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Samen met andere overheden dringen we Zeer Zorgwekkende Stoffen in het milieu terug. We zijn gestart met de doorontwikkeling van onze website over risico’s bij bedrijven. Onze inwoners krijgen op een overzichtelijke kaart informatie over bedrijven die met risicovolle stoffen werken.

Best bereikbare provincie

Resultaten 2018

Best bereikbare provincie

Resultaten 2018

Tussen Hoek van Holland en Kijkduin ligt een duinfietspad, zodat o.a. de Zandmotor per fiets makkelijk te bereiken is.

Fietsen in Zuid-Holland

Langs de zee…

Op de fiets kom je steeds verder in Zuid-Holland. Er zijn 13 fietsprojecten afgerond, bijvoorbeeld tussen Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland, Den Haag en Leidschendam-Voorburg, Naaldwijk en Rijswijk. Dankzij onze subsidies zijn er extra fietsparkeerplekken gerealiseerd bij treinstation Voorschoten, waar nu ruim 1100 stallingsplekken zijn. Voor 11 andere stations is Rijksgeld beschikbaar gekomen waarmee 2400 extra fietsparkeerplekken gemaakt worden. Fietspaden langs onze kust zijn opgeknapt: van Hoek van Holland tot de noordelijke provinciegrens.

Best bereikbare provincie

Resultaten 2018

Een overdekte fietsenstalling bij een treinstation zorgt voor een goede aansluiting van de fiets op het ov

Stadsdienst Leiden wordt geheel elektrisch

Ons openbaar vervoer wordt beter en schoner. Wij hebben afgesproken dat de stadsdienst Leiden geheel elektrisch uitgevoerd gaat worden. In 2019 gaan er 23 elektrische bussen rijden op groene stroom.

Best bereikbare provincie

Resultaten 2018

De waterbus is een vorm van openbaar vervoer waarvoor provincie Zuid-Holland opdrachtgever is en is een directe verbinding tussen Rotterdam en Dordrecht

Aanbesteding Waterbus

Wij hebben uitgangspunten vastgesteld voor de aanbesteding van de Waterbus. Met het Rijk hebben wij afgesproken dat in de Binckhorst in Den Haag de komende jaren hoogwaardig openbaar vervoer ontwikkeld wordt en goede fietsverbindingen.

Best bereikbare provincie

Resultaten 2018

Het knooppunt Ridderkerk is het grootste knooppunt in Nederland en bestaat uit twee aparte knooppunten; Ridderkerk-Noord en Ridderkerk-Zuid. Het is uitgevoerd als een ster en trompet met een grootschalige parallelstructuur.

Ons wegennet wordt versneld verbeterd en uitgebreid

Belangrijke Zuid-Hollandse verkeersaders worden versneld verbeterd. De files op het Zuid-Hollandse deel van A15 worden aangepakt. Er is een maatregelenpakket afgesproken met het Rijk om de doorstroming te verbeteren en capaciteitsuitbreiding wordt onderzocht. Verder start de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda 2 jaar eerder, in 2021.

Best bereikbare provincie

Resultaten 2018

Goederenvervoer over weg en water gevangen in één beeld langs de N207 bij Alphen aan den Rijn waar bij de Overslag Terminal Alphen (OTA) containervervoer over weg en water samen komen

Truckparking voor vrachtwagens uit de Rotterdamse Haven

Vrachtwagens krijgen betere parkeermogelijkheden. Met het Rijk hebben wij afgesproken dat binnen vijf jaar een netwerk ontwikkeld wordt voor truckparking. Het truckverkeer vanuit de Rotterdamse Haven naar het achterland zal hiervan profiteren.

Best bereikbare provincie

Resultaten 2018

    De N211 geeft energie. De zonnepanelenboom markeert de ontmoetingsplek langs de N211. Met de energieopwekking wordt in totaal ca. 63 ton CO2 bespaar

CO2 negatieve wegen!

We hebben twee van onze wegen CO2 neutraal gemaakt. De N211 en de N470 zijn door innovatieve aanbesteding en toepassing van nieuwe technieken zelfs CO2 negatief. Ook hebben wij regulier wegonderhoud uitgevoerd, bijvoorbeeld aan de N492 (Albrandswaard), N496 en N210 (Bergambacht – Schoonhoven). We hebben dat gecombineerd met het doorvoeren van verbeteringen waardoor de wegen veiliger zijn en het verkeer beter doorstroomt.

Naar een nieuwe economie: the next level

Resultaten 2018

Naar een nieuwe economie: the next level

Resultaten 2018

Het RDM terrein is een industriële omgeving waar veel innovatie plaatsvindt, zoals op de RDM campus.

Economische groei 2,9 %

De Zuid-Hollandse economische groei bedroeg op jaarbasis 2,9%. Daarmee groeien wij sneller dan het nationaal gemiddelde van 2,5%. In onze regio neemt het innovatievermogen en het aantal snelle groeiers toe.

Zuid-Holland heeft zelfs de meeste snelgroeiende bedrijven én de meeste jonge snelle groeiers.

Naar een nieuwe economie: the next level

Resultaten 2018

Nieuwe buitenlandse bedrijven in Zuid-Holland

Wij hebben nieuwe buitenlandse bedrijven weten te binden aan Zuid-Holland. Dit is gelukt mede dankzij succesvolle samenwerking met onze partners zoals de Economic Board Zuid Holland (EBZ), de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en het InnovationQuarter (IQ). Verder hebben drie internationale instituten aangekondigd zich te vestigen in onze regio. Het expertisecentrum van de Verenigde Naties voor klimaatadaptatie (GCA) komt naar Rotterdam. Ook de internationale organisatie van afvalverenigingen (ISWA) vestigt zich daar. En het Nederlandse instituut voor ruimteonderzoek Park in Leiden.

Naar een nieuwe economie: the next level

Resultaten 2018

Dit is een foto van de ESA

Ruimtevaartactiviteiten in Zuid-Holland versterkt

De ruimtevaartactiviteiten in Zuid-Holland zijn versterkt. Samen met het Rijk hebben wij afgesproken extra geld te stoppen in de Space Campus bedrijven en onderzoekers samen aan ruimtevaartinnovatie. Ook is hier het technologische hoofdkwartier van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA gevestigd. Met het extra geld wordt dit centrum gemoderniseerd.

Naar een nieuwe economie: the next level

Resultaten 2018

De Sense Glove maakt het mogelijk om virtuele objecten te voelen en was een van de innovaties op het Festival van de Toekomst 2018, georganiseerd door de provincie Zuid-Holland.

Arbeidsmarkt, onderwijs en digitalisering

We hebben onderzocht hoe arbeidsmarkt, onderwijs en digitalisering nog meer kunnen bijdragen aan onze regionale economie. We zijn gestart met de uitwerking van een provinciale inzet voor de langere termijn.

Naar een nieuwe economie: the next level

Resultaten 2018

De provincie Zuid-Holland maakt werk van SLIM! Ruimtegebruik. Want de ruimte is schaars. En terwijl er kantoren en winkels leegstaan, zijn juist woningen nodig.

Slim ruimtegebruik

De leegstand in de detailhandel, bij kantoren en bedrijventerreinen is afgenomen, onder andere door transformatie naar woningen. Dit is gelukt mede dankzij onze inzet via het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik en de subsidieregeling Planvorming detailhandel.

Naar een nieuwe economie: the next level

Resultaten 2018

Het bedrijf Houweling uit Bleiswijk plaatst zonnepanelen op haar dak van 46.000 vierkante meter en wordt daarmee het grootste zonnedak van Zuid-Holland. Dit is mede mogelijk gemaakt door de provincie.

Duurzame energie op bedrijventerreinen

Ondernemers hebben geïnvesteerd in
duurzame energie op bedrijventerreinen. Onze subsidies hebben daaraan bijgedragen.

Naar zuinige, schone en duurzame energie

Resultaten 2018

Naar zuinige, schone en duurzame energie

Resultaten 2018

De Warmtehub is een opvallend utiliteits-gebouw dat op een belangrijk installatie-onderdeel van het duurzame warmtenet laat zien.

Energievoorziening schoner en duurzamer

De energievoorziening in Zuid-Holland wordt schoner en duurzamer. De provincie heeft de ontwikkeling van een Zuid-Hollands warmtenet een impuls gegeven. Dit doen wij samen met gemeenten, energiebedrijven en andere partners in De Warmtealliantie. Ook hebben we lokale warmtenetten financieel ondersteund en hebben wij gemeenten geholpen bij het opstellen van een visie op deze ontwikkelingen. Dit helpt hen om hun energietransitie te versnellen.

Naar zuinige, schone en duurzame energie

Resultaten 2018

Een kassencomplex die (deels) op windenergie draait, opgewekt door de windturbine op het terrein.

Kleinschalige initiatieven

Voor de opwekking van zon- en windenergie zijn nieuwe locaties ontwikkeld. Speciaal voor kleinschalige initiatieven hebben wij subsidie verstrekt voor duurzame energieopwekking en woningisolatie. Door verruiming van de subsidieregeling hebben ook kleine Verenigingen van Eigenaren hiervan geprofiteerd.

Naar zuinige, schone en duurzame energie

Resultaten 2018

Op logistieke knooppunten ontwikkelen wij CO2-neutrale complexen die gekoppeld zijn aan duurzame tankstations met alternatieve brandstoffen. Zo verduurzaamt het verkeer binnen en rond steden. Waterstofstation Greenpoint

Energiebesparing haven Rotterdam en waterstof

De industrie in de Rotterdamse Haven hebben wij gestimuleerd tot energiebesparing en ontwikkeling van bijvoorbeeld waterstof. Hiervoor hebben wij het Deltalinqs Cooperation Climate Program ondertekend.

Naar zuinige, schone en duurzame energie

Resultaten 2018

Boring in Westland naar geothermie (aardwarmte) naar 4 km diepte.

Start Regionale Energiestrategieën

Het ontwerp-klimaatakkoord hebben wij uiteraard nauwlettend gevolgd en via de klimaattafels van ideeën en commentaar voorzien. Onze focus lag hierbij op de tafel Gebouwde Omgeving en de tafel Industrie. Samen met de Zuid-Hollandse regio’s zijn wij gestart met de Regionale Energiestrategieën, waarin plannen staan over o.a. de duurzame opwekking van elektriciteit en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving.

Naar een levendige meerkernige metropool

Resultaten 2018

Naar een levendige meerkernige metropool

Resultaten 2018

Een innovatief dubbel grondgebruik van winkels met daar bovenop een park.

Actieplan Woningbouw

Het Actieplan Woningbouw is opgesteld. Hiermee dragen wij bij aan de versnelling van de woningbouw in Zuid-Holland. Ook helpen we hiermee bij de vermindering van leegstand. We doen dat met 3 maatregelen. Ten eerste zetten we een Vliegende Brigade in. Dit expertteam helpt gemeenten bij het opstellen van woningbouwplannen en de nodige vervolgacties. Ten tweede maken wij transformatie-initiatieven binnen bestaand stads- en dorpsgebied – nabij hoogwaardig openbaar vervoer – sneller mogelijk. Ten slotte financiert de provincie versnelling van woningbouw en binnenstedelijke transformatie vanuit bestaande middelen. Slim ruimtegebruik is hierbij ons devies.

Naar een levendige meerkernige metropool

Resultaten 2018

Op Recreatiepark De Klepperstee in Ouddorp (Goeree-Overflakkee) ligt het op één na grootste zonnepark in haar soort in Nederland. Het ‘zonneweiland’ is goed voor een jaarproductie van bijna 800.000 kWh.

Impact energietransitie klimaatadaptatie in kaart gebracht

De ruimtelijke impact van de energietransitie en klimaatadaptatie is in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een advies op welke wijze duurzame energie kan passen in verschillende soorten landschap.

Naar een levendige meerkernige metropool

Resultaten 2018

De Italiaanse tuin van Villa Augustus met de mooie quasi-geometrische aanleg van buxushagen, afgewisseld met taxusblokken en -zuilen. Met als achtergrond de muur, opgebouwd uit brokstukken van de gesloopte waterbassin.

Kwaliteitsslag 7 erfgoedlijnen

Zuid-Hollands erfgoed wordt steeds meer gewaardeerd. Wij hebben onze 7 erfgoedlijnen een kwaliteitsslag gegeven. We zien dat de maatschappelijke belangstelling en de waardering voor onze erfgoedlijnen mede hierdoor is gestegen. Voor rijksmonumenten in Zuid-Holland zijn dankzij extra geld onderhoudsachterstanden verder ingelopen. Ook het onderhoud en de restauratie van historische molens verloopt voortvarend. Mede als gevolg van een aantal spectaculaire vondsten is de publieke belangstelling voor archeologie verder toegenomen.

Slagvaardig en
transparant bestuur

Resultaten 2018

Slagvaardig en
transparant bestuur

Resultaten 2018

Europees Parlementsgebouw in Straatburg, Frankrijk.

Slagvaardig en transparant bestuur

Samen met onze gemeenten en maatschappelijke partners hebben wij verder gewerkt aan Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland. Bijvoorbeeld aan een gedeeld beeld over krachtig openbaar bestuur. Diverse onderzoeken zijn afgerond en de resultaten zijn gedeeld in een succesvol verlopen Bestuurdersdiscours 2018. Op veel plaatsen in onze provincie en in veel gebieden zijn actieve stappen gezet om de slagvaardigheid van het lokaal bestuur te vergroten. Dat geldt in het bijzonder voor de Duin- en Bollenstreek, de Alblasserwaard en de Hoeksche Waard.

Slagvaardig en
transparant bestuur

Resultaten 2018

Dit doet een gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland in Brussel.

Actuele ontwikkelingen Europa

In Europa spelen we in op actuele ontwikkelingen. Zo hebben we in het kader van het jaarlijkse GS-Brussel-bezoek de conferentie 'Joining forces towards an EU Green Hydrogen Economy' georganiseerd samen met Noord Nederland. Eurocommissaris Maroš Šefčovič gaf tijdens de conferentie aan gecharmeerd te zijn van de rol van waterstof in de energie-en grondstoffentransitie. Ook in samenwerking met Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen zijn flinke stappen gezet via een zeer succesvolle Corridor week in november 2018.

Slagvaardig en
transparant bestuur

Resultaten 2018

Blik op de moderne wolkenkrabbers in Shanghai.

Economische samenwerking met China

In mei 2018 hebben gedeputeerden Baljeu en Bom-Lemstra een handelsmissie naar China geleid. Deze missie en de activiteiten aldaar waren een vervolg op het bezoek dat CdK Jaap Smit in april 2018 bracht aan China. Inhoudelijk lag de focus van beide bezoeken op het promoten van de Zuid-Hollandse betrokkenheid bij de ontwikkeling van de nieuwe superstad Xiongan met speciale aandacht voor de thema's duurzame stedelijke ontwikkeling en de land- en tuinbouw.

Slagvaardig en
transparant bestuur

Resultaten 2018

Welkom bij Omgevingsbeleid Provincie Zuid-Holland.

Omgevingsbeleid: toegankelijker, begrijpelijker en gemakkelijker

Vrijwel al ons bestaand beleid is samengevoegd in 1 integraal plan: ons omgevingsbeleid. Dit is onderdeel van onze voorbereidingen op de omgevingswet. Wij hebben ons omgevingsbeleid gedigitaliseerd en de teksten simpeler gemaakt. Zo wordt ons beleid toegankelijker, begrijpelijker en makkelijker bij te werken. Tegelijkertijd hebben we 3 onderdelen van het omgevingsbeleid vernieuwd, te weten: kantoren, verstedelijking & wonen en rijke groenblauwe leefomgeving.

Wij zijn gestart om gemeenten voor te bereiden op hun taken voor de bodem. Vanaf 2021 geldt de Omgevingswet en dan zijn alle gemeenten in Zuid-Holland bevoegd gezag bodem. Deze overgang faciliteren wij via het project Warme Overdracht bodemtaken.

Slagvaardig en
transparant bestuur

Resultaten 2018

Op de kruising van de Zuid-Hollandlaan en de Koningskade, met uitzicht op het Malieveld ligt het provinciehuis van Zuid-Holland.

Renovatie en Verduurzaming van gebouw C

De voorbereidingen voor de renovatie van C-gebouw van het Provinciehuis zijn van start gegaan. Na de renovatie zal het gebouw toekomstbestendige werkplekken en vergaderruimtes bieden. Het gebouw zal fors zijn verduurzaamd.